Smluvní podmínky

Čl. I Vznik smluvního vztahu

1. Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztah za účelem poskytování překladatelských služeb mezi objednavatelem a zhotovitelem, jímž je Mgr. Markéta Demlová, U Borku 482, 530 03 Pardubice, IČ: 66023823, DIČ: CZ7162153306 (dále jen „zhotovitel“), není-li mezi zhotovitelem a objednavatelem dohodnuto jinak.

2. Smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem překladatelských služeb vzniká na základě písemné objednávky. Písemnou formou se rozumí též elektronická pošta a odeslání pomocí elektronických objednávkových formulářů umístěných na webu zhotovitele.

Čl. II Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a poskytnutí s tím souvisejících služeb (dále jen „zakázka“) podle požadavků uvedených v objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

Čl. III Překlady

1. Všeobecná ujednání

1.1   V souladu s podmínkami uvedenými v čl. I se zhotovitel zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určeném jazyce a ve sjednané době a dohodnutým způsobem ji objednavateli předat a  splnit další podmínky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.

1.2   Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. VI odst. 1.

1.3   Objednavatel je povinen uvést v objednávce telefonický kontakt a elektronickou adresu.

2. Termín předání zakázky

2.1   Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

2.2   Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.

2.3   Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2.1 tohoto čl. do 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, má se za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

2.4   Zakázka nebude považována za opožděně dodanou, jestliže ji zhotovitel na základě žádosti objednavatele objednavateli dodá opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednavateli již dříve předal či odeslal.

2.5   Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

2.6   Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Čl. IV Práva a povinnosti

1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita.

2. Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.

3. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí být objednána v dostatečném časovém předstihu a objednávka musí výslovně obsahovat i text, že se jedná o objednání překladu textu s předtiskovou jazykovou korekturou.

4. Pokud text, který je předmětem zakázky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednavatel požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude překladateli k dispozici pro případné konzultace. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se užité terminologie nebude brán zřetel.

5. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech nepříznivých okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku ohledně úhrady zakázky. Objednavatel je povinen zhotovitele informovat, pokud by došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud by vstoupil do likvidace. V případě vzniku výše uvedených okolností má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky přerušit a vyzvat objednavatele k zaplacení předpokládané ceny zakázky.

6. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající z porušení autorského práva.

7. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednavatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

Čl. V Cena zakázky

1. Cena zakázky se stanoví na základě platné sazby, kterou zhotovitel sdělí objednavateli po zaslání výchozích textů k posouzení.

2. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu hodin. Konečná cena se řídí skutečným počtem hodin odpracovaných na projektu.

3. Při objednávce zvýhodněného cenového balíčku bude objednavatel předem upozorněn na blížící se vyčerpání balíčku a v závislosti na rozsahu zakázky mu bude případně učiněna nová cenová nabídka.

4. Ceny se uvádějí v Kč. K ceně se připočítává DPH ve výši 21 %.

Čl. VI Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.

2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.

3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů (ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení).

4. Při opožděné platbě bude úhrada objednavatele nejdříve použita na platbu úroku z prodlení a teprve zbývající část na dluh samotný.

5. Při objednání zvýhodněného balíčku nebo z jiných podstatných důvodů je zhotovitel oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktuře uvedeném.

Čl. VII Reklamace a lhůty k jejich uplatnění

1. Reklamace

1.1 V případě překladu má vyhotovená zakázka vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající gramatické, stylistické anebo významové kvalitě.

1.2 V případě překladu má vyhotovená zakázka vady také tehdy, jestliže nebyla provedena v souladu se smlouvou nebo objednávkou.

1.3 V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.4 Reklamace se uplatňuje písemnou formou. Objednavatel v ní uvede důvod reklamace a popíše charakter vad, případně vady v odevzdaném dokumentu vyznačí

1.5 Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladu ze strany objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě korekturu daného překladu. V případě uznání reklamace zakázky má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se řídí dohodou obou stran. Pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého odborníka zvoleného dohodou smluvních stran z řad překladatelů.

1.6 Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka podle ustanovení odst. 1.6 tohoto čl. jsou zhotovitel i objednavatel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace dle rozhodnutí odborníka v reklamačním řízení.

1.7 Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.

2. Lhůta pro uplatnění reklamace

2.1 Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

2.2 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky.

3. Řešení sporů

3.1   V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady dle čl. VIII. odst. 1.1 nebo odst. 1.2 těchto OP, zavazují se smluvní strany řešit tento spor nejprve mimosoudní cestou.

3.2.   Nedojde-li k vyřešení sporu mimosoudní cestou, pak bude příslušný spor ohledně reklamace řešen a s konečnou platností rozhodnut u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to jedním odborníkem jmenovaným zhotovitelem z osob zapsaných v seznamu soudních překladatelů pro daný jazyk.

Čl. VIII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1. Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou cenu zakázky v závislosti na rozpracovanosti projektu.

3. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

Čl. IX Důvěrnost smlouvy

1. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 515/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí po dobu šesti měsíců od data zániku smlouvy.

2. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný, nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto Smluvní podmínky nestanoví jinak, právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.

2. Znění těchto Smluvních podmínek je pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy nebo zasláním objednávky.

Tyto Smluvní podmínky vstupují v platnost dne 20. srpna 2018.